Chùm ảnh Lễ Bá-tát tại trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng NinhTLYT - Mùa an cư kết hạ, chư tăng trường hạ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh duy trì Bá-tát, tụng giới chung vào mỗi sáng ngày 14 và 30 hàng tháng.
 
Bá-tát (hay Bố-tát), là từ dịch âm từ tiếng Phạn, Hán dịch là trưởng tịnh, nghĩa là nuôi lớn sự thanh tịnh và duy trì các thiện pháp. Vậy Bá tát là ngày định kì thuyết giới. Truyền thống Bá-tát có từ thời Đức Phật còn tại thế. Chiếu theo lời cầu thỉnh của vua Tần Bà Sa La, Đức Phật chấp thuận cho chúng tỷ khiêu sống chung trong một vùng phải tập họp lại một chỗ gọi là giới trường vào ngày trăng tròn và ngày đầu trăng để thuyết giới, tức giới bản Ba La Đề Mộc Xoa, bao gồm những điều răn cấm, những quy tắc, luật lệ mà chúng tỷ khiêu phải vâng giữ, thực hành. Nhân đó, đại chúng cùng nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành, nuôi lớn các thiện pháp, duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp.
 
Xin giới thiệu chùm ảnh chư tăng làm lễ Bá-tát vào mỗi nửa tháng: 
 
 
Cung rước Chư Tôn đức  
 
 
 
Chư tăng kiểm chúng số 
 
Chư tăng tác lễ bạch Phật 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chư ni tác bạch cầu Chư Tăng giáo giới 
 
 
 
 
Chư Ni thực hiện phép yết-ma thuyết giới 
 
Chư ni cùng theo dõi, ôn tụng giới bản 
 
 
Cao Đăng Nguyệt