Phân công nhiệm vụ Ban thường trực và Ban thư ký, văn phòng Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng NinhGIÁO HỘI PGVN TỈNH QUẢNG NINH

BAN TRỊ SỰ

Số: 37/TB-BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

 

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯ KÝ, VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NINH

 NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH & NHIỆM VỤ

1

Thượng tọa Thích Thanh Quyết

Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế. Phụ trách chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm Ban Tăng Sự, chỉ đạo theo dõi Ban Phật Giáo Quốc tế, Phật giáo thành phố Uông Bí

2

Thượng tọa Thích Đạo Quang

Phó ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo Dục Tăng Ni. Thay mặt trưởng ban khi vắng mặt, phụ trách Ban Giáo dục Tăng Ni, chỉ đạo theo dõi Ban Văn Hóa, Phật giáo thị xã Đông Triều, huyện Hoành Bồ và một số nhiệm vụ khi được Trưởng ban ủy quyền.

3

Đại đưc Thích Đạo Hiển

Phó ban- Chánh Thư ký Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật Tử. Tham mưu tổng hợp cho Ban Trị sự, chỉ đạo công tác hành chính văn phòng, phụ trách Ban hướng dẫn Phật tử, chỉ đạo theo dõi Ban Thông tin Truyền thông, Ban Kiểm soát, Phật giáo thành phố Hạ Long, huyện Vân Đồn, huyện Ba Chẽ, là phát ngôn chính thức của Giáo hội và một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban ủy quyền.

4

Đại đức Thích Thanh Lịch

Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội, Trưởng ban Nghi lễ. Phụ trách ban Từ thiện xã hội, Ban Nghi lễ, chỉ đạo theo dõi Ban Văn Hóa, Phật giáo thị xã Quảng Yên, huyện Cô Tô, huyện Tiên Yên và một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban ủy quyền.

5

Đại đức Thích Hiển Thiện

Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp. Phụ trách Ban Hoằng pháp, chỉ đạo theo dõi Ban Pháp chế, công tác Ni giới, Phật giáo thành phố Cầm Phả, huyện Bình Liêu và một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban ủy quyền.

6

Đại đức Thích Minh Hạnh

Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính, chỉ đạo theo dõi Ban Pháp Chế, công tác Ni giới, Phật giáo thành phố Cẩm Phả, huyện Bình Liêu và một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban ủy quyền.

7

Đại đức Thích Thăng Năng

Ủy viên Thường trực, Phó thư ký, Chánh Văn phòng, Giúp việc Chánh Thư ký, điều hành công tác hành chính văn phòng.

8

Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Ủy viên thường trực, Trưởng ban Văn hóa. Tham mưu, điều hành công tác văn hóa của Ban Trị sự.

9

Đại đức Thích Bản Tường

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế. Tham mưu, điều hành công tác pháp chế của Ban Trị sự.

10

Đại đức Thích Khai Từ

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Thông tin truyền thông. Tham mưu, điều hành công tác Thông tin truyền thông của Ban Trị sự.

11

Đại đức Thích Giác Đạt

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát. Tham mưu và điều hành công tác kiểm soát của Ban Trị sự.

12

Ni sư Thích Diệu Huyền

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ni giới. Tham mưu và điều hành công tác Ni giới của Ban Trị Sự.

13

Ni sư Thích Hạnh Nhã

Ủy viên Thường trực, Phó Ban Thường trực Ban Ni giới. Thay mặt Trưởng tiểu ban Ni giới, tham mưu và điều hành công tác Ni giới của Ban trị sự.

14

Ni sư Thích Tịnh Nguyệt

Ủy viên Thường trực, Phó ban Ni giới. Phụ tá trưởng tiểu ban điều hành cong tác Ni giới.

15

Ni sư Thích Đàm Linh

 

Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thủ quỹ, Phó ban ni giới. Phụ trách công tác Thủ quỹ, phụ tá trưởng tiểu ban điều hành công tác Ni giới.

 

BAN THƯ KÝ VÀ VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ

 

-        Chánh Thư ký: Đạo đức Thích Đạo Hiển

-        Phó Thư ký

-        Chánh văn phòng: Đại đức Thích Thanh Năng

-        Phó Thư ký:  + Đại đức Thích Khai Bi

+Đại đức Thích Mật Viên

-        Phó văn phòng: + Đại đức Thích Khai Từ

+ Đại đức Thích Giác Đạt

+ Đại đức Thích Quảng Hiển

+ Đại đức Thích Minh Hồng

+ Đại đức Thích Trúc Thái Cang