Bài Văn Thỉnh Đại Hồng Chung (Âm và nghĩa)Ý nghĩa thỉnh chuông

Phàm tiếng chuông khánh để lợi ích cho âm dương. Người thượng căn, nghe tiếng chuông, lập tức chứng được viên thông. Nên Đức Phật sai thỉnh chuông để Ông A Nan ngộ đạo. Kẻ hạ căn nghe tiếng chuông thì ba nghiệp được trong sạch, tâm ý vẳng lặng. Cho nên cổ nhân khi sắp lâm chung, khiến người đánh chuông khánh, tiếng chuông ngân lâu dài đề trợ niệm vãng sinh. Quỷ thần nghe tiếng chuông thì chắp tay kính lễ; Chốn ưu đồ được thoát tội khổ; Nơi địa ngục được trong mát.

Phàm thỉnh chuông nên thư thả nhè nhẹ để tiếng chuông lâu dài, dư âm sắm hết mới nối tiếp tiếng sau, khiến cho mọi khổ nơi u đồ được nghỉ ngơi lâu dài. Người thỉnh chuông nên phát khởi tâm chí thành, tâm đại bi mới lợi ích và thấu tới chốn u đồ.

Trong truyện Phó Pháp Tạng có viết: “Vua Kế Tân chịu khổ, nghe tiếng chuông chùa liền khỏi nghiệp luân hồi”.

Thỉnh chuông phải phát khởi tâm đại từ bi thì âm dương mới được quân chiêm lợi lạc.

Phép thỉnh chuông gồm ba hồi, gồm 108 tiếng, rung chuông 7 tiếng, trung gian 20 tiếng và dồn chuông 8 tiếng, hết hồi thứ ba thêm ba tiếng tự quy y cộng thành 108 tiếng.

 

2. Phép thỉnh chuông: 

Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới,

Thiết vi u ám tất giai văn,

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,

Nhứt thiết chúng sinh thành Chánh giác. (rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to).

 

Văn chung thanh phiền não khinh,

 Trí tuệ trưởng Bồ đề sinh,

Ly địa ngục, xuất hỏa khanh,

Nguyện thành Phật, độ chúng sinh. O

 

Phá địa ngục chân ngôn:

"Án, già la đế da sa bà ha". (3 lần)  O

 

Hồng chung sơ (nhị, tam) khấu,

Bảo kệ cao ngâm,

Thượng thông thiên đường,

Hạ triệt địa phủ.  O

 

Thượng chúc đương kim Hoàng đế

Đại thống càn khôn,

Văn võ quan liêu

Cao thăng lộc vị.  O

 

Tam giới tứ sinh chi nội,

Các miễn luân hồi.

Cửu hữu thập loại chi trung,

Tất ly khổ hải.   O

 

Ngũ phong thập vũ,

Miễn tao cơ cẩn chi niên.

Nam mẫu đông dao,

Câu triêm Nghiêu Thuấn chi nhật.  O

 

Chiến mã hưu chinh,

Địa lợi nhân hòa.

Trận bại thương vong,

Câu sinh Tịnh độ.   O

 

Phi cầm tẩu thú,

La võng bất phùng.

Lãng tử cô tôn,

Tảo hoàn hương tịch.   O

 

Vô biên thế giới,

Địa cửu thiên trường,

Viễn cận đàn na,

Tăng diên phúc thọ.  O

 

Sa môn hưng thịnh,

Phật pháp trường thăng.

Thổ địa long thần,

An Tăng hộ pháp.   O

 

Phụ mẫu sư trưởng,

Tồn vong tịnh lợi.

Lịch đại tổ nễ,

Đồng đăng bỉ ngạn.   O

 

Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lư Giá Na Phật.  O

Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lư Xá Na Phật.   O

Nam mô Thiên Bách Ức Hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.  O

Nam mô Ðương lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.   O

Nam mô Tây Phương Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật.   O

Nam mô Ngũ đài sơn Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.  O

Nam mô Nga mi sơn Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát.   O

Nam mô Cửu hoa sơn Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát.   O

Nam mô Phổ Đà sơn Đại bi Quán thế âm Bồ tát.  O

Sở nguyện  O: Hoàng Đồ củng cố O, Đế Đạo hà sương O, Phật nhật tăng huy O, Pháp O, luân O, thường O, chuyển O.

(đoạn này hồi dồn 8 tiếng chuông từ to đến nhỏ)

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.  O

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. O

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.

Hòa nam thánh chúng:

Nguyện dĩ thử công đức

Phả cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật đạo   O

 

3.    BÀI THỈNH CHUÔNG NGHĨA  

(Hòa thượng Trí Hải)

(Ở bài văn thỉnh chuông nghĩa, hòa thượng đã điều chỉnh một số chỗ cũng như lược đi một số phần không cần thiết, là đặc thù riêng của Phật giáo Trung Hoa.)

* Giờ con xin thỉnh chuông này

 Tiếng vang thấu khắp mọi nơi xa gần

 Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bẫng

 Đạo Bồ-Đề được chứng lên ngay.   

     (Rung lên 7 tiếng nhỏ đến to)

 

* Những loài khổ não xưa nay

Bao nhiêu nghiệp chướng từ rày sạch không

Các địa ngục đều cùng tan nát

Chúng-sinh đều giải thoát tiêu giao.    o

 

* Bước lên đường chính cùng nhau

 Thẳng về Cực Lạc ở lầu Liên-Hoa

Phá địa ngục chân ngôn

Án già ra đế da sa bà ha. ( 3 lần )    o

 

* Những loài đọa làm ma quỷ đói

 Nguyện đời đời thoát khỏi trầm luân

Đều cùng chứng được chân thân

Tháng ngày hưởng thụ muôn phần yên vui.    O

 

* Loài súc sinh suốt đời chịu khổ

Sống đọa đày, chết đủ đắng cay

Cầu cho qua khỏi kiếp này

Đời sau giải thoát vẹn đầy phúc duyên.   o

 

* Cõi nhân gian muôn ngàn thảm họa

 Đã bao người vất vả lầm than

 Cầu cho ách nạn tiêu tan

 Xây nên thế giới hoàn toàn yên vui.   o

 

* Loài Tu-La suốt đời mang giận

 Đã gây thành bao trận chiến tranh

Cầu cho đổi giận làm lành

Để thiên hạ được Thái-bình thảnh thơi.    o

 

* Cảnh Thiên-Giới là nơi sung sướng

 Nguyện đời đời hưng vượng mãi lên.

Chúng-sinh nào có phúc duyên

 Mai sau đến được như nguyền tới nơi.   o

 

* Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lư Giá Na Phật. (o).

* Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lư Xá Na Phật. (o)

* Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (o)

* Nam Mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới  A Di Đà Phật. (o)

* Nam Mô Đông phương Giáo chủ Dược sư Lưu ly Quang vương Phật (o)

* Nam mô Đương lai Hạ sinh Di lặc Tôn Phật (o)

* Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (o).

* Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. (o).

* Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ tát. (o)

* Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. (o)

* Nam Mô Nhật quang biến chiếu Bồ Tát . (o).

* Nam Mô Nguyệt quang biến chiếu Bồ Tát . (o)

* Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ . (o).

 

Phật (o) Pháp (o) hưng (o) long (o) chúng (o) sinh (o) giải (o) thoát (o) (Đoạn này hồi dồn 8 tiếng chuông từ to đến nhỏ).

 

Con đã về nương tựa chư Phật,

Nguyện cả cho sinh vật mọi loài,

Hiểu rành đạo lớn không hai,

Chân tâm mở  rộng tuyệt vời thanh cao. (o)

 

Con đã được nương vào chính pháp,

Nguyện cả cho ức vạn chúng sinh,

Hiểu thông nghĩa lý chân kinh,

Mở mang trí tuệ như hình biển khơi (o)

 

Con đã về nương ngôi Tăng bảo,

Nguyện cho cả sáu đạo chúng sinh,

Trí hoà lý hợp tinh minh,

Không gì trở ngại hoàn thành công phu

 

Cúi mong chư Phật Thánh hiền

Con xin đem hết mọi duyên phúc này

Cầu cho con với muôn loài

Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.  O

 Chú ý: Thỉnh ba lần từ trên xuống, sau mới Tam tự quy.

                    (o): Ký hiệu đánh chuông