Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh 

Chúng ta sống trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch. Phật thường dạy: "Phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi". 

Thật thế, cõi đời này đã được gọi là cõi trần, thì làm sao trong sạch được? Người ta thường nói "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"; vậy thì ở trong bụi tất phải lấm bụi. Bụi đời đã lâu đời lâu kiếp phủ lên thân, lên đầu chúng ta, vào trong buồng gan lá phổi của chúng ta. Nó làm cho chúng ta mờ mắt không thấy được đường chính; nó làm cho chúng ta đục lòng, không thấy được chân tâm. Muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong Ðạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối. 

Chữ "Sám", tiếng Phạn gọi là Samma; Trung Hoa dịch là "Hối quá". Trong kinh nói: "Sám giả sám kỳ tiền khiên, Hối giả hối kỳ hậu quá". Nghĩa là, Sám là ăn năn lỗi trước, còn Hối là chừa bỏ lỗi sau. Nếu dùng một chữ Sám hay một chữ Hối không thì chưa đủ ý nghĩa, nên các Tổ xưa ghép hai chữ lại thành danh từ "Sám hối", dịch theo tiếng Việt là "Ăn năn chừa lỗi". Như thế trong chữ Sám hối có hàm nghĩa ăn năn, hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, từ bây giờ cho đến về sau mình nguyện sẽ không tái phạm nữa. Nếu biết lỗi cũ là sai trái, bây giờ mình xin chuộc lỗi, mà sau này vẫn còn tái phạm, thì đó chưa phải là sám hối.

Sám hối là cách thức giúp cho con người lầm lỗi chuyển hoá các hành vi đạo đức, canh tân đời sống tâm linh và làm mới lại cuộc đời. Để sám hối, trước nhất con người cần phải ý thức về tội lỗi của mình đã gây ra, như dấu chỉ của một “lương tâm biết hồi đầu”, kế đến là nhận thức rõ các nguyên nhân sâu xa gây ra chúng, và sau cùng là chân thành ăn năn, quyết tâm sửa đổi và không để tái phạm trong tương lai.

Ðức Phật dạy rằng tội lỗi do tâm của người tạo ra, không ai có quyền thưởng phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người trồng giống quý thì hưởng quả ngon. Tội lỗi đã từ tâm tạo, thì cũng phải từ tâm mà sám. Lời nói thật rõ ràng, chí lý, hợp với thực nghiệm. Vậy chúng ta muốn hết tội, phải y theo những pháp Sám hối chân chính của Ðạo phật mà thực hành.

Khi nằm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật và Bồ Tát, chúng ta phải thành tâm, phát nguyện tịnh hoá tâm hồn và hành vi đạo đức của mình. Sám hối, do vậy, không phải là xưng tội trước Phật và Bồ Tát để được các Ngài tha tội, mà là biểu tỏ thái độ hồi đầu bằng cách làm các việc thiện không mệt mỏi, để “tự rửa tội.” Phát tâm thiện lành, lời nói và suy nghĩ thiện lành, tốt đẹp sẽ là các đối lực mãnh liệt để tiêu trừ các hành vi tội lỗi trong quá khứ; nhờ đó, con người được thanh tịnh, hiền thiện và thánh hoá ở hiện tại và tương lai.

Nếu phàm làm người không ai có thể tránh khỏi tội lỗi và sai lầm, thì sám hối là mạch máu không thể thiếu cho sự sống đạo đức của bản thân, cộng đồng và xã hội. Nhờ pháp sám hối của Ðạo Phật, con người có thể cải hóa lòng mình tốt đẹp hơn. Nhờ pháp sám hối, con người có thể làm cho đời sống cá nhân được hạnh phúc, và đời sống xã hội được hòa bình, an lạc.

Mong sao nghi thức này có thể giúp ích cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh của chính mình, “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau, “chuyển hoá” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” niết bàn từ phiền não, để mỗi người là một “Tịnh Độ” nơi cõi Ta bà, bây giờ và ở đây!

 

NGHI THỨC SÁM HỐI

 

 1. NGUYỆN HƯƠNG

(Chủ lễ quì ngay thẳng, dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng cùng chắp tay thành kính và quán tưởng theo lời Nguyện).

Hương đốt, khói trầm xông ngát
Kết thành một đóa tường vân
Đệ tử đem lòng thành kính
Cúng dàng chư Phật mười phương
Giới luật chuyên trì nghiêm mật
Công phu tu tập tinh cần
Tuệ giác hiện dần quả báu
Dâng thành một nén tâm hương.

Chúng con kính dâng lên chư Phật và chư vị Bồ Tát trong thế giới mười phương. (OO O)

 Chúng con ở đạo tràng . . . . . . .  cung kính quỳ trước điện Phật, tán dương công đức bậc thầy ba cõi, đỉnh lễ hồng danh chư Phật ba đời, chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi, cố ý hay vô ý đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại.O

Chúng con nguyện cho chính pháp được lan truyền khắp chốn; lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi; người người từ bỏ tham giận, si mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc; làm lành lánh dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt nghiệp binh đao; muôn loài an vui giải thoát.                                                                O

Lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian, sống trọn đời trong an vui, tự tại. Từ nay, sạch hết não phiền, thoát vòng mê muội. Nguyện cùng pháp giới chúng sinh đều chứng thành quả Phật. O

Nam mô Hương Cúng Dàng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) OOO

(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương)

 

2. TÁN PHẬT VÀ ĐẢNH LỄ TAM BẢO

(Đại chúng đứng chắp tay, hướng về Phật, cùng tụng)

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.                                          O

 

Phật là đấng tự mình giác ngộ

 Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời

Từ bi, trí tuệ rạng ngời

 Là thầy ba cõi trời người xưa nay.                                O

Chí tâm đỉnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Pháp là phương thuốc diệu thay,

Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh,

Như vầng trăng sáng lung linh,

Soi đường ra khỏi u minh mê mờ.

Chí tâm đỉnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Tăng là những bậc chân tu,

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi,

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

Độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu.

Chí tâm đỉnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

 

3.TÁN HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn

Khắp trong cõi pháp đạo tràng thơm thay

Hải hội chư Phật đều hay

Theo chỗ dâng kết đài mây trong lành

Ân cần giải tỏ lòng thành

Toàn thân chư Phật hiện hành độ cho

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát ma ha tát. (3 lần) OOO

 

4. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH

Kính lạy Đức Thế Tôn,

Quy mạng mười phương Phật.

Con nay phát nguyện lớn,

Thọ trì hồng danh Phật,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường.

Nguyện cho người thấy nghe

Đều phát tâm Bồ đề,

Sống an vui giải thoát.                                                           

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.             (3 lần) OOO

 

5. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu

Muôn đời khó gặp dễ hay đâu

Con nay nghe thấy được trì thụ

Chân nghĩa Như Lai nguyện hiểu sâu

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ tát ma ha tát(3 lần) OOO

 

6LẠY SÁM HỐI SÁU CĂN

Chí tâm sám hối

Đệ tử chúng con

Từ vô lượng kiếp

Sáu căn sai quấy

Bỏ mất bản tâm

Không biết đường ngay

Đọa ba ác đạo

Không sám tội trước

Khó hối lỗi sau.

Nhất tâm kính lễ Phật Pháp Tăng thường trụ trong mười phương (1 lạy)OO O

6.1. Sám hối tội lỗi của nhãn căn (đại chúng quỳ tụng)

Kính bạch Thế Tôn

Căn mắt chúng con

Cái xấu xem kĩ

Việc thiện qua loa

Nhận lầm không hoa

Bỏ quên trăng thật

Thương ghét khởi niệm

Đẹp xấu tranh giành

Liếc xéo nhìn xiên

Che mờ chính kiến

Xanh đi trắng đến

Tím phải vàng sai

Mọi thứ nhận lầm

Khác gì mù mắt

Gặp người nhan sắc

Nhìm trộm liếc ngang

Mê tối kiếp xưa

Bản lai diện mục

Thấy người giàu có

Nhìn ngó đăm đăm

Gặp kẻ nghèo hèn

Không thèm để ý

Khi thân nhân chết

Lệ máu đầm đìa

Người khác qua đời

Ráo khô nước mắt

Hoặc thấy Tam Bảo

Hoặc vào già lam

Trước tượng trước kinh

Lơ là không thiết

Phòng tăng điện Phật

Trai gái cợt đùa

Mắt liếc mày đưa

Đắm mê sắc dục

Không sợ Hộ Pháp

Không trọng Long Thần

Hớn hở ham vui

Đầu chưa từng cúi

Tội lỗi như thế

Vô lượng vô biên

Đều do mắt sinh

Phải sa địa ngục

Trải hằng sa kiếp

Mới được làm người

Dù được thân người

Lại bị đui chột

Nếu không sám hối

Thật khó tiêu trừ

Nay trước Phật đài

Chí thành sám hối.

Nhất tâm kính lễ Phật Pháp Tăng thường trụ trong mười phương (1 lạy) OO O

 

6.2. Sám hối tội lỗi của nhĩ căn

Kính bạch Thế Tôn

Căn tai chúng con

Ghét nghe giáo pháp

Thích những lời tà

Quên mất bản tâm

Chỉ lo vọng ngoại

Sáo đàn huyên náo

Gọi khúc long ngâm

Tiếng mõ tiếng chuông

Coi như ếch nhái

Hát tình ca thảm

Chú ý lắng nghe

Lại để ngoài tai

Câu kinh lời kệ

Thoáng nghe khen hão

Khấp khởi mong cầu

Nói rõ lời lành

Không màng đón nhận

Bạn chơi bạn rượu

Chuyện ngắn chuyện dài

Sư trưởng dạy khuyên

Bịt tai không đoái

Tiếng vòng tiếng xuyến

Liền nảy lòng tham

Nghe nửa câu kinh

Liền thành tai ngựa

Tội lỗi như thế

Vô lượng vô biên

Đầy ắp bụi trần

Kể sao cho xiết

Hiện báo vừa hết

Liền đọa tam đồ

Khi được thân người

Lại làm người điếc

Nếu không sám hối

Thật khó tiêu trừ

Nay trước Phật đài

Chí thành sám hối.

Nhất tâm kính lễ Phật Pháp Tăng thường trụ trong mười phương (1 lạy) OOO

 

6.3. Sám hối tội lỗi của tị căn

Kính bạch Thế Tôn

Căn mũi chúng con

Thường ham mùi lạ

Trăm thứ chan hòa

Chẳng thích chân hương

Năm phần thanh tịnh

Xạ lan sực nức

Mê luyến tìm cầu

Giới định thơm lừng

Chưa từng để mũi

Trầm xông hương đốt

Đặt trước Phật đài

Ngửi trộm ngông nghênh

Hít hơi phẩy khói

Ý thức trần tục

Khinh mạn Long Thần

Chỉ biết đam mê

Mùi hương trái đạo

Mặt đào má hạnh

Đeo dính chẳng lìa

Cây giác hoa tâm

Gọi về không ngó

Hoặc ra phố chợ

Hoặc vào nhà trù

Thấy bẩn muốn ăn

Thèm mùi lông thú

Tỏi hành không tránh

Tanh hôi chẳng hiềm

Mê đắm không dừng

Như heo dầm ổ

Hoặc hỉ nước mũi

Hoặc búng sáp vàng

Bôi cột quẹt thềm

Bẩn dơ đất tịnh

Say mèm nằm ngủ

Điện Phật phòng tăng

Hơi thở hôi nồng

Hun kinh xông tượng

Ngửi mùi son phấn

Thành kẻ dâm ô

Ngửi mùi sen thơm

Thành ra kẻ trộm

Không hay không biết

Đều do nghiệp mũi

Tội lỗi như thế

Vô lượng vô biên

Khi xả mạng rồi

Đọa ba đường khổ

Trải hằng sa kiếp

Mới được làm người

Dù được thân người

Lại cam mũi tịt

Nếu không sám hối

Thật khó tiêu trừ

Nay trước Phật đài

Chí thành sám hối.

Nhất tâm kính lễ Phật Pháp Tăng thường trụ trong mười phương (1 lạy)OO O

 

6.4. Sám hối tội lỗi của thiệt căn

Kính bạch Thế Tôn

Căn lưỡi chúng con

Ham đủ các vị

Rành rẽ tinh thô

Thức thức nếm qua

Béo gầy đều biết

Giết hại sinh vật

Nuôi dưỡng thân mình

Chiên rán cá chim

Nấu hầm cầm thú

Đầy miệng thịt máu

Kín ruột tỏi hành

Vừa hết đòi thêm

Ăn hoài không đủ

Đàn chay gặp hội

Lễ Phật cầu thần

Đành để bụng không

Đợi khi hoàn mãn

Ăn chay buổi sáng

Cơm ít nước nhiều

Cháo thuốc qua loa

Giống như người bệnh

Tít mắt mỡ thịt

Cười nói oang oang

Rượu chuốc cơm mời

Nguội đi nóng tới

Cưới gả con cái

Thết tiệc đãi đằng

Sát hại chúng sinh

Chỉ vì cái lưỡi

Đặt điều nói dối

Thêu dệt lắm lời

Đâm thọc hai chiều

Lại thêm ác khẩu

Nhục mạ Tam Bảo

Nguyền rủa song thân

Khinh rẻ thánh hiền

Lừa vua dối chúa

Bàn bạc bươi móc

Hay dở chuyện người

Thị phi chính mình

Tìm phương dấu diếm

Bình luận kim cổ

Khen chê đó đây

Nịnh bợ nhà giàu

Lăng nhục kẻ khó

Chửi mắng tôi tớ

Xua đuổi tăng ni

Nói lời dèm pha

Thật là độc địa

Nói lời gian xảo

Êm như tiếng ru

Thật nói thành hư

Vẽ tô điều quấy

Oán hờn thời tiết

Phỉ nhổ non sông

Tán gẫu phòng tăng

Huyên thuyên điện Phật

Tội lỗi như thế

Vô lượng vô biên

Nhiều như trần sa

Đếm sao cho hết

Mạng này vừa chết

Cảnh khổ đọa vào

Kéo lưỡi trâu cày

Đồng sôi rót miệng

Thọ báo muôn kiếp

Mới lại làm người

Dù được thân người

Suốt đời câm ngọng

Nếu không sám hối

Thật khó tiêu trừ

Nay trước Phật đài

Chí thành sám hối.

Nhất tâm kính lễ Phật Pháp Tăng thường trụ trong mười phương. (3 lạy)OO O

 

6.5. Sám hối tội lỗi của thân căn

Kính bạch Thế Tôn

Căn thân chúng con

Tinh cha huyết mẹ

Giả hợp nên hình

Năm tạng trăm xương

Cùng nhau kết tụ

Chấp là thân thật

Quên mất pháp thân

Sinh sát đạo dâm

Thành ra ba nghiệp

Đây là nghiệp sát

Bạo ngược lộng hành

Không phát lòng từ

Bốn loài một thể

Vì không biết rõ

Giết hại mặc tình

Hoặc là giết lầm

Hoặc là cố ý

Hoặc tự mình giết

Hoặc bảo người làm

Hoặc tìm thầy bùa

Thuật tà trù ếm

Hoặc làm thuốc độc

Dùng hại sinh linh

Tính chỉ hại người

Không hề thương vật

Hoặc đốt rừng núi

Lấp cạn suối khe

Xua chó thả ưng

Giăng chài bủa lưới

Móng tâm khởi ý

Cử động hành vi

Thấy nghe vui theo

Đều là tội sát

Đây nghiệp trộm cắp

Lòng dạ tham lam

Thấy tài vật người

Tâm tà móng khởi

Mò túi mở tráp

Bẻ khóa cạy then

Lấy làm của riêng

Tài sản thường trụ

Không chỉ vàng ngọc

Mới là tội to

Cọng cỏ cây kim

Đều là tội trộm

Đây nghiệp dâm dục

Tâm mê sắc thanh

Mắt đắm phấn son

Liêm trinh chẳng kể

Lòng đầy tư dục

Điện Phật phòng tăng

Cư sĩ nữ nam

Cười đùa cợt nhả

Tung hoa ném quả

Khều cẳng kề vai

Khoét ngạch trèo tường

Tội dâm tất cả

Tội lỗi như thế

Vô lượng vô biên

Đến lúc mạng chung

Liền sa địa ngục

Gái nằm giường sắt

Trai ôm cột đồng

Trải kiếp hằng sa

Mới sinh nhân thế

Nếu không sám hối

Thật khó tiêu trừ

Nay trước Phật đài

Chí thành sám hối.

Nhất tâm kính lễ Phật Pháp Tăng thường trụ trong mười phương. (1lạy)OO O

 

6.6. Sám hối tội lỗi của ý căn

Kính bạch Thế Tôn

Căn ý chúng con

Lăng xăng nghĩ ngợi

Không lúc nào dừng

Vướng víu tình trần

Kẹt tâm chấp tướng

Như tằm kéo kén

Càng buộc càng bền

Bướm lao vào đèn

Tự thiêu tự nướng

Hôn mê không tỉnh

Điên đảo phát sinh

Nhiễu loạn tâm thần

Đều do ba độc

Tội đầu của ý

Keo kiệt tham lam

Ghen ghét mưu mô

Của mình thì tiếc

Của người vơ vét

Vốn ít lời nhiều

Của chứa tựa sông

Vẫn cho chưa đủ

Như hũ lủng đáy

Rót vào trống không

Chẳng bao giờ đầy

Thà để gạo mốc

Thà để tiền mục

Không giúp người nghèo

Vải chất lụa chồng

Mặc ai đói rách

Được người trăm lạng

Không kể là nhiều

Bỏ ra một đồng

Bảo mình hao lớn

Trên từ châu báu

Dưới đến tơ gai

Kho đụn chứa đầy

Chưa từng bố thí

Bao nhiêu sự việc

Ngày tính đêm lo

Mỏi trí lao tâm

Đều từ tham nghiệp

Đây tội sân hận

Gốc bởi lòng tham

Lửa giận bốc lên

Nạt nộ trợn mắt

Đốt tiêu hòa khí

Không riêng kẻ phàm

Cả đến tăng ni

Tranh đua công kích

Khích bác sư trưởng

Chỉ trích mẹ cha

Cỏ nhẫn úa vàng

Lửa độc rực cháy

Buông lời hại vật

Cất tiếng hại người

Không nhớ Phật từ

Không tuân giới luật

Hí luận thì giỏi

Đối cảnh lại ngu

Dù ở cửa không

Chưa thông vô ngã

Như cây sinh lửa

Lửa đốt cháy cây

Những tội trên đây

Đều do sân nghiệp

Đây tội si độn

Căn tính ngu đần

Ý thức tối tăm

Tôn ti không rõ

Không phân thiện ác

Giết gấu gẫy tay

Chặt cây hại thân

Mắng Phật mang họa

Phun trời ướt mặt

Quên đức quên ơn

Bội nghĩa bội nhân

Không tỉnh không xét

Đều là si nghiệp

Những tội như trên

Rất nặng rất sâu

Khi bỏ thân mạng

Sa vào địa ngục

Trăm ngàn kiếp sau

Mới được làm người

Chịu báo ngu dốt

Nếu không sám hối

Thật khó tiêu trừ

Nay trước Phật đài

Chí thành sám hối.

Nhất tâm kính lễ Phật Pháp Tăng thường trú trong mười phương (1 lạy) OO O

 

SÁM HỐI HỒNG DANH

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỉ, đại xả cứu muôn loài,

Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa,

Chúng con kính lễ hướng tâm về.                                            O

 

Nam mô quy y Kim Cương Thượng Sư:

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.                                              O

 

Nay chúng con lòng thành phát nguyện,

Không cầu phước báo trời người.

Thanh Văn, Duyên Giác hay nơi Quyền thừa.

Chỉ nương Tối thượng thừa tâm nguyện,

Mà phát tâm vô thượng trong lành,

Nguyện cầu tất cả chúng sinh,

Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà.                                 O

 

Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. O

Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn Pháp. O

Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. O

Nam mô Như Lai, Ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ,

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.O

Nam mô Phổ Quang Phật. O

Nam mô Phổ Minh Phật. O

Nam mô Phổ Tịnh Phật. O

Nam mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hương Phật.O

 Nam mô Chiên-đàn Quang Phật. O

Nam mô Ma-ni Tràng Phật. O

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật. O

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O

Nam mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật. O

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. O

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. O

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. O

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật. O

Nam mô Đại Bi Quang Phật. O

Nam mô Từ Lực Vương Phật. O

Nam mô Từ Tạng Phật. O

Nam mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. O

Nam mô Thiện Ý Phật. O

 Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.O

Nam mô Kim Hoa Quang Phật. O

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.O

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.O

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. O

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.O

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. O

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. O

Nam mô Tài Quang Minh Phật.O

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. O

Nam mô Di-lặc Tiên Quang Phật. O

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.O

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. O

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. O

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. O

Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.O

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O

Nam mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật. O

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.O

Nam mô Thường Quang Tràng Phật.O

Nam mô Quán Thế Đăng Phật.O

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. O

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.O

Nam mô Tu Di Quang Phật.                                                             O

Nam mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật. O

Nam mô Ưu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vương Phật. O

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O

Nam mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.O

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.O

Nam mô Tài Quang Phật.O

Nam mô Kim Hải Quang Phật. O

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. O

Nam mô Đại Thông Quang Phật.O

Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.O

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. O

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O

Nam mô Bảo Quang Phật. O

Nam mô Long Tôn Vương Phật. O

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.O

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O

Nam mô Bảo Hỏa Phật.O

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. O

Nam mô Bảo Nguyệt Phật. O

Nam mô Vô Cấu Phật. O

Nam mô Ly Cấu Phật. O

Nam mô Dõng Thí Phật. O

Nam mô Thanh Tịnh Phật. O

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. O

Nam mô Ta-lưu-na Phật. O

Nam mô Thủy Thiên Phật.O

Nam mô Kiên Đức Phật. O

Nam mô Chiên-đàn Công Đức Phật. O

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.O

Nam mô Quang Đức Phật. O

Nam mô Vô Ưu Đức Phật. O

Nam mô Na-la-diên Phật. O

Nam mô Công Đức Hoa Phật. O

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.O

Nam mô Tài Công Đức Phật. O

Nam mô Đức Niệm Phật. O

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.O

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. O

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.O

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. O

Nam mô Thiện Du Bộ Phật. O

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vương Phật.O

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. O

 

Giữa thế giới gần xa các xứ,

Trước Phật đường cư trú tại trần,

Cúi xin chư Phật Thế tôn,

Nhủ lòng thương xót chúng con.

Thương chúng sinh đời này đời trước,

Đã luân hồi bao lượt tử sinh,

Từ nơi vô thủy thành hình,

Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay. O

 

Hoặc tội ác tự tay tạo tác,

Hoặc đã xui kẻ khác từng làm,

Hoặc nhìn việc ác không can,

Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình.

Những tội lỗi tự mình trộm cắp,

Của chùa chiền, bảo tháp, chư tăng,

Tự tay mình lấy, giả lầm,

Hoặc xui người lấy, vui thầm đứng xem.O

 

Phải năm tội đắm chìm vô gián,

Hoặc tự làm chuốc oán, gây oan,

Hoặc từng bảo kẻ khác làm,

Hoặc nhìn người khác hân hoan tỏ lòng.O

Trong mười điều ác hung vô đạo,

Hoặc tự tay gây tạo tham tàn,

 Hoặc từng sai kẻ khác làm,

Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng.O

 

Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội,

Hoặc tự mình nông nổi bao che,

Hoặc làm chẳng giấu giếm gì,

Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh.

Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ,

Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi,

Làm loài hèn hạ nhất đời,

Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra.

Nay con nguyện thật thà sám hối,

Biết bao điều tội lỗi khôn dung,

Cúi xin chư Phật Thế Tôn,

Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con. O

Xin Đức Phật rủ lòng thương xót,

Nay con xin quỳ trước Phật-đà,

Phát tâm thệ nguyện thật thà,

Đời này, đời tới, gần xa làm lành.

Xin phát nguyện thực hành bố thí,

Giữ giới hầu tâm ý sạch trong,

Nắm cơm chén nước nhủ lòng,

Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sinh.O

 

Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch,

Có bao nhiêu thành đạt căn lành,

Mọi điều huân tập đã thành,

Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu.

Nay tất cả xin đều hồi hướng,

Về con đường Vô Thượng xưa nay.

Giống như quá khứ vị lai,

Chư Phật hồi hướng tỏ bày đại bi. O

 

Chúng con nguyện quay về hồi hướng,

Sám hối cho tội chướng bao đời,

Phước lành tùy hỷ đời người,

Hướng về công đức nơi nơi Phật-đà.

Nguyện trí tuệ sâu xa vô thượng,

Phật qua rồi, hiện tại, vị lai,

Toàn năng, toàn thiện xưa nay,

Biển trời công đức đủ đầy vô biên.O

 

Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh
Kính lạy tất cả hằng sa Phật
Trong các thế giới khắp mười phương
Quá khứ, vị lai và hiện tại.

Thần lực của hạnh nguyện Phổ Hiền
Giúp con có mặt khắp mọi nơi
Nơi đâu có Phật là có con
Phật là vô lượng, con vô lượng.

Trong hạt bụi có vô số Phật
Mỗi vị an trú chúng hội mình
Đức tin của con vẫn tràn đầy
Trong mọi hạt bụi của pháp giới. O

Con đang sử dụng biển âm thanh
Phát ra ngôn từ rất vi diệu
Tán dương biển công đức của Phật
Cho đến vô số kiếp về sau.

Lấy những tràng hoa vi diệu nhất
Hương thơm, âm nhạc và tàng lọng
Sử dụng mọi thứ trang nghiêm ấy
Con đem cúng dường các Như Lai.

Các thức y phục và hoa hương
Đèn đuốc, trầm hương và tọa cụ
Mỗi thứ đều thành ra sung mãn
Con xin cúng dường các Như Lai.

Con đem tâm hiểu biết rộng sâu
Tin tưởng chư Phật trong ba đời
Con nương sức hạnh nguyện Phổ Hiền
Cúng dường khắp hết các Như Lai. O

Từ xưa con đã tạo nghiệp xấu
Vì tham, sân, si từ vô thỉ
Do thân, miệng, ý mà phát sinh
Nay con đều sám hối tất cả. O

Con xin tùy hỷ mọi công đức
Của các chúng sinh trong mười phương
Các bậc hữu học và vô học
Các bậc Như Lai và Bồ Tát.

Những ngọn đèn sáng soi thế gian
Hoặc mới thành tựu đạo giải thoát
Con xin tất cả đều thương tưởng
Chuyển bánh xe pháp để độ đời.  O

Các Phật đang thị hiện Niết Bàn
Con cũng chí thành cầu như thế
Xin hãy ở lại đời mãi mãi
Để làm lợi lạc cho chúng sanh.

Con xin tán lễ cúng dường Phật
Thỉnh Phật ở lại độ chúng sanh
Căn lành tùy hỷ và sám hối
Xin đem hồi hướng cho đạo Phật.  O

Con xin đem hết công đức này
Hồi hướng tất cả cho Tam Bảo
Cả tánh và tướng trong pháp giới
Hai Đế dung thông ấn tam muội.

Biển công đức vô lượng như thế
Con xin hồi hướng không giữ lại
Nếu có chúng sanh nào dại dột
Bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời
Bài báng phá hoại đạo giải thoát
Xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ.  O

Mỗi giây, trí tuệ trùm pháp giới
Độ khắp mọi loài lên bất thối
Hư không, chúng sanh không cùng tận
Phiền não, nghiệp báo không cùng tận
Bốn thứ kể trên thật vô biên
Hồi hướng của con cũng như thế.  O

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.                            (3 lần) OOO

 

KỆ SÁM HỐI

Con đã gây ra bao lầm lỗi,

Khi nói, khi làm, khi tư duy,

Tham lam, hờn giận và ngu si,

Nay con cúi đầu xin sám hối.

Một lòng con cầu Phật chứng tri,

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,

Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. O

 

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,

Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm.

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma-ha-tát. (3 lần)   OO O

 

7. BÁT-NHÃ TÂM KINH

Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cốkhông trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: “Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha. Ma ha bát nhã ba la mật đa”3 lần  OO  O

 

A Di Ðà Phật thân sắc vàng tươi
Tướng tốt trang nghiêm thật rạng ngời
Lông trắng chuyển năm Tu Di hiện

Mắt biếc trong ngần bốn biển khơi.

Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật. (3 lần) OO O

Nam mô A-di-đà Phật (108 lần) OO O

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lần) O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần) O

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần) O

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (10lần) OOO

 

8. SÁM NGUYỆN

Trang nghiêm đài sen ngự toạ,

Đại hùng từ phụ Thích Ca.

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh,

Bàn tay chắp búp liên hoa.

Cung kính hướng về Điều Ngự,

Dâng lời sám nguyện thiết tha. O

Đệ tử phước duyên thiếu kém,

Sống trong thất niệm lâu dài,

Không được sớm gặp chánh pháp,

Bao nhiêu phiền luỵ đã gây,

Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại,

Vô minh che lấp tháng ngày,

Vườn tâm gieo hạt giống xấu,

Tham, sân, tự ái dẫy đầy,

Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng,

Gây nên từ trước đến nay.

Những điều đã làm đã nói,

Thường gây đổ vỡ hàng ngày.

Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng,

Nguyện xin sám hối từ đây. O

 

Đệ tử thấy mình nông nổi,

Con đường chánh niệm lãng xao.

Chất chứa vô minh, phiền não,

Tạo nên bao nỗi hận sầu.

Có lúc tâm tư buồn chán,

Mang đầy dằn vặt lo âu,

Vì không hiểu được kẻ khác,

Cho nên hờn giận, oán cừu.

Lý luận xong rồi trách móc,

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau.

Chia cách hố kia càng rộng,

Có ngày không nói với nhau,

Cũng không muốn nhìn thấy mặt,

Gây nên nội kết dài lâu.

Nay con hướng về Tam Bảo,

Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. O

 

Đệ tử biết trong tâm thức,

Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi,

Hạt giống thương yêu, hiểu biết,

Và bao hạt giống an vui.

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm,

Hạt lành không mọc tốt tươi.

Cứ để khổ đau tràn lấp,

Làm cho đen tối cuộc đời.

Quen lối bỏ hình bắt bóng,

Đuổi theo hạnh phúc xa vời.

Tâm cứ bận về quá khứ,

Hoặc lo rong ruổi tương lai,

Quanh quẩn trong vòng buồn giận,

Xem thường bảo vật trong tay.

Giày đạp lên trên hạnh phúc,

Tháng năm sầu khổ miệt mài.

Giờ đây trầm xông Bảo Điện,

Con nguyện sám hối, đổi thay. O

 

Đệ tử tâm thành qui ngưỡng,

Hướng về các Phật mười phương,

Cùng với các vị Bồ Tát, Thanh Văn,

Duyên Giác, Thánh Hiền,

Chí thành cầu xin sám hối,

Bao nhiêu lầm lỡ triền miên.

Xin lấy cam lồ tịnh thủy,

Tưới lên dập tắt não phiền.

Xin lấy con thuyền chánh pháp,

Đưa con vượt nẻo oan khiên.

Xin nguyện sống đời tỉnh thức,

Học theo đạo lý chân truyền.

Thực tập nụ cười hơi thở,

Sống đời chánh niệm tinh chuyên. O

 

Đệ tử xin nguyền trở lại,

Sống trong hiện tại nhiệm mầu.

Vườn tâm ươm hạt giống tốt,

Vun trồng hiểu biết, thương yêu.

Xin nguyện học phép quán chiếu,

Tập nhìn, tập hiểu thật sâu,

Thấy được tự tánh các pháp,

Thoát ngoài sanh tử trần lao.

Nguyện học nói lời ái ngữ,

Thương yêu chăm sóc sớm chiều.

Đem nguồn vui tới mọi nẻo,

Giúp người vơi nỗi sầu đau.

Đền đáp công ơn cha mẹ,

Ơn thầy, nghĩa bạn dày sâu.

Tín thành tâm hương một nén,

Đài sen con nguyện hồi đầu.

Nguyện đức Từ Bi che chở,

Trên con đường đạo nhiệm mầu.

Nguyện xin chuyên cần tu tập,

Vuông tròn đạo quả về sau. OOO

 

10. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Sám hối pháp thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền. O

Pháp môn xin nguyện học

Ơn nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Qủa Phật xin chứng nên.  O

Nguyện sinh về Tịnh độ

Sen nở thấy vô sinh

Chư Phật và Bồ Tát

Là những bạn đồng hành.  O

Nguyện dứt hết phiền não

Cho trí tuệ phát sinh

Cho tội chướng tiêu tán

Quả giác ngộ viên thành.  (1 lạy) OO O

 

11. TAM TỰ QUY

Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh thấu hiểu đạo lớn, phát tâm vô thượng.                                                                                               (1 lạy) O

Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh thông thuộc Kinh tạng, trí tuệ như biển.                                                                                                       (1 lạy) O

Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh, hòa hợp đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy) OO O

Lạy Chư Thánh Hiền

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng về tất cả

Đệ tử và chúng sinh

 Đều trọn thành Phật đạo. (3 lễ) OO O