MỘC BẢN – CẢNH SÁCH BUỔI SÁNG (NGÀY THƯỜNG)
1.    Mộc bản:

Nam mô A Di Đà Phật.  (3 lần)

Vầng ô sắp hé phương đông

Lờ mờ mặt đất ánh hồng rạng soi

Tự tâm xúc cảnh đổi dời

Muôn màu ngàn sắc mắt người choáng đi

Xác phàm đắm chấp làm chi

Cất đầu tỉnh dậy tu trì hôm mai

Chuyên cần sáu niệm không sai

Sao cho công quả tương lai tròn đầy.

Kính lễ Đức Thường tinh tiến Bồ -Tát Ma-ha-tát.   (3 lần)

 

 2. Bài cảnh sách buổi sáng:

Trước khi đọc bài cảnh sách, chắp tay bạch: "A Di Đà Phật, bạch Hoà thượng chư Tăng bố thí cho con tuyên cảnh sách, thỉnh Hoà thượng chư Tăng niệm Phật".

Phàm đọc cảnh sách này thì tuỳ theo người có hơi dài, ngắn. Người hơi dài thì đọc liền bốn câu, người hơi ngắn thì đọc hai câu rồi nghỉ lấy hơi. Tốt nhất là đọc bốn câu liền theo như chấm câu:

Bài cảnh sách trong nhà tịnh nghiệp,

Tuân lời vàng cổ triết Thiền tông,

Muốn tu Tịnh độ thành công,

Cốt sao ba nghiệp sạch trong làu làu.

Thân khẩu ý trước sau tinh khiết,

Thời hiện tiền tịnh nghiệp mới nên,

Trau dồi ba nghiệp chưa chuyên,

Vãng sinh Tịnh độ nhân duyên lu mờ.

Ngày đến phải sáu thời tinh tiến,

Ý miệng thân ba nghiệp cần chuyên,

Thân cần lễ bái tọa thiền,

Miệng cần phúng tụng lặng yên ít lời.

Ý cần chuyên không rời tịnh niệm,

Ðêm và ngày kế tiếp không ngơi,

Mới hay Tịnh độ hiện thời,

Rõ ràng tam muội sáng ngời tự tâm.

Ngoài sáu thời chuyên tâm tu tập,

Không chuyện trò đón tiếp vãng lai,

Nếu còn giao thiệp bề ngoài,

Chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu.

Quy ước ấy ai dù không giữ,

Ngôi chủ đường xét cử phạt ngay,

Ba lần can gián cố chây,

Thời mời ra khỏi nhà này không dung.

 

3. Bài cảnh sách phân công:

Ðây bài cảnh sách phân công,

Ðảm đang chức sự trong tùng lâm ta,

Cúng dàng Phật Pháp Tăng già,

Làm trong nhiệm vụ lợi ta lợi người.

Nên chẳng quản hao hơi nhọc sức,

Cố gắng làm công đức vẹn Tuyền,

Nhẽ đâu ngại khó ngại phiền,

Mượn điều lẫn tránh ngồi yên sao đành!

Lỡ ra khuyết điểm phát sinh,

Công việc chung cũng trở thành dở dang.

Nên suy xét đảm đang nghiêm túc,

Phục vụ người tức phục vụ mình,

Chăm lo củi nước hoàn thành,

Cũng là đường lối tu hành cần chuyên.

Giúp ta giác ngộ cơ thiền,

So đo hơn thiệt não phiền càng tăng.

Tổ Tào Khê siêng năng giã gạo,

Tổ Tuyết Phong tần tảo làm cơm,

Qui Sơn bếp núc chăm nom,

Kính Sơn quét tước thường làm vệ sinh,

Tổ Bách Trượng thanh minh trong chúng,

Ngày không làm thời cũng không ăn,

Thọ Xương cày cấy chung thân,

Ðều là những bậc vĩ nhân cửa Thiền.

Gương xưa mãi mãi còn truyền,

Cần lao phục vụ lực điền tận tâm.

Nay đại chúng tùng lâm cộng trụ

Chức vụ thường thiếu sự gắng công,

Ai đủ sức nên xung phong,

Rụt rè khoáng phế việc chung sao đành,

Có công Phật Tổ mới thành,

Không thời biển khổ lênh đênh đời đời.