Thông báo về việc Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII GHPGVN Kính gửi: BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

– Căn cứ Điều 53, 54, 55, 56 Chương IX Hiến chương GHPGVN

– Căn cứ Điều 63, 64 Chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương

– Căn cứ Điều 32, Mục 2, Chương V Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Để việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị trường niên Trung ương Giáo hội đúng thủ tục, trình tự theo qui định, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự trung ương hướng dẫn việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư tại Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII Trung ương Giáo hội như sau:

  1. Tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng có tuổi đời từ 60 trở lên; tuổi đạo từ 40 Hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỷ kheo/Tỳ kheo Ni từ năm 1980 trở lên.
  2. Tấn phong Gáo phẩm Thượng tọa, Ni sư có tuổi đời từ 45 trở lên; tuổi đạo từ 25 Hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỷ kheo/Tỳ kheo Ni từ năm 1995 trở lên.
  3. Những Tăng, Ni hội đủ điều kiện theo qui định của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Quý Ban tiến hành lập hồ sơ và danh sách dăng ký việc Tấn phong Giáo phẩm với Trung ương Giáo hội; thông báo việc Tấn phong Giáo phẩm với Ủy ban Nhân dân, Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố.

Hồ sơ gồm có:

– Bản sao Giáo chỉ Tấn phong Thượng tọa/Ni sư (đối với tấn phong giáo phẩm Hòa thượng/Ni trưởng);

– Bản sao Giấy chứng nhận Tăng, Ni chứng điệp thọ giới Tỷ kheo/Tỳ kheo Ni (đối với tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư);

– Sơ yếu lý lịch;

– Phiếu Lý lịch tư pháp số 1;

– Văn bản đề nghị và danh sách Tăng Ni được đề nghị Tấn phong Giáo phẩm.

  1. Các trường hợp không hội đủ điều kiện theo quy định, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN sẽ không trình hội nghị xem xét, thông qua.
  2. Sau khi Hội nghị kỳ 5 khóa VIII Trung ương Giáo hội thông qua, Tăng Ni được sử dụng danh xưng Giáo phẩm theo qui định. Đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022 – 2027), Đức Pháp chủ GHPGVN sẽ ký Quyết định ban hành Giáo chỉ Tấn phong.

– Các tỉnh, thành phía Bắc hồ sơ gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, thành phố Hà Nội;

– Các tỉnh, thành phía Nam hồ sơ gửi về Văn phòng 2 TƯGH, thiện viên Quảng Đức, số 294 Năm Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. HCM.

– Thời gian gửi hồ sơ: trước ngày 15/12/2020.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Trân trọng./.

 
 

Tin cùng chuyên mục